Rakovnicko

Rakovnicko seznam geologických lokalit a geotypů Geoparku Barrandien dle indikátorů

Ka – paleozoiku/kambrium

Ka06 Matčina hora, Sýkorův lom (Identifikátor v seznamu klíčových lokalit geoparku Ka06) – opuštěný lom v severním úbočí a úpatí Matčiny hory u Třebnušky (Zbiroh), naproti činnému lomu Třebnuška. Masiv vrchu Matčina hora tvoří žluté až narůžovělé svrchnokambrické rylolity těžené protějším činným lomem. Skrze ryolity proniká ve směru SZ – JV nápadná žíla tmavého magmatitu, popisovaného starými autory negeneticky jako „slídnatý diabas“, nebo augitový syenit. Podle Steckeisenova schématu je hornina prakticky nezařaditelná. Její stáří na základě moderního výzkumu se klade na rozhraní ordoviku a siluru. Na opačné straně Matčiny hory u obce Přísednice je žíla otevřená krátkou průzkumnou štolou, asi z poloviny 19. století. Horninu využívaly generace mlynářů Sýkorů z nedalekého mlýna k opravám náhonu a vodních děl mlýna. Stará pověst říká, že hornina je zlatonosná, což se však nezakládá na pravdě.

Ka08 PP Skryjská jezírka (Identifikátor v seznamu klíčových lokalit geoparku Ka08) – lokalita ležící na Radnickém potoce SV od obce Čilá, JZ od obce Skryje. Jezírka a vodopád leží v CHKO Křivoklátsko. Lokalita s významnou kambrickou trilobitovou faunou, zejména rodu Paradoxides – skryjské paradoxidové břidlice středního kambria. Lokalita nese název podle dvou jezírek na Radnickém potoce ležících jen několik metrů od sebe, obě o rozloze ca 150 m2. Okolní skalní stěny u jezírek tvoří dacity. Vodoteč postupně na puklinách prořízla soutěsku, jež se pak zahradila balvany.