Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku – „Jedno velké dobrodružství“

Cílem projektu je propagace a popularizace Národního geoparku Barrandien v rámci území hl. m. Prahy, což tedy znamená propagaci a popularizaci pražských geologických lokalit, pražské přírody a s nimi provázanými druhy minulých geologických epoch. Jde o vysvětlení funkce národního geoparku a seznámení s nabídkou aktivit. Cílem je vytvoření jednotné prezentace NGB vůči veřejnosti, návštěvníkům Prahy, školám, odborné veřejnosti.

Dílčím cílem je nabídka netradičních prvků v prezentaci přírodního bohatství, zejména využití moderních metod (rozšířená realita navázaná na QR kódy, mobilní aplikace aj.). Aktivity projektu jsou zaměřené nejen na vysvětlení geologických dějů a paleontologických nálezů, ale hlavně na způsob dopadu využívání tohoto bohatství člověkem. Prezentace geologického odkazu v prostorách metra či využití surovin při stavbě budov v hl. m. Praze v rámci naučných stezek napomůže při popularizaci NGB.

Dílčím cílem je seznámení obyvatel Prahy s jedním z nejcennějším území z pohledu paleontologie a geologie v Evropě a také s odkazem Joachima Barranda, který věnoval celý svůj život v Praze studiu těchto jevů.

Dalším dílčím cílem je ukázat vliv geologických dějů na současný stav přírody a propojení s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů na lokalitách geoparku. Jde o důležitý moment uvědomění si, že současná příroda je vytvářena na základě předchozího geologického vývoje.

Projekt kofinancovaný hlavním městem Praha.