Hřebeny

Hřebeny seznam geologických lokalit a geotypů Geoparku Barrandien dle indikátorů

O – paleozoikum/ordovik

O05 Kazín (Identifikátor v seznamu klíčových lokalit geoparku: O05) – Lokalita leží ve skalním ostrohu nad Berounkou, jižně od Kazína (Praha 16, Kazín, Lipence). V blízkosti jsou pozůstatky bájného hradu Kazín, kde dle pověsti pobývala Krokova dcera Kazi. Je zde typický výchoz letenského souvrství (ordovik, stupeň beroun). Lokalita Kazín leží mimo zvláště chráněná území a není vedena ani v databázi významných geologických lokalit České geologické služby. Obecně platí, že letenské souvrství je lokálně nejmocnější jednotkou barrandienského ordoviku. Tvoří je rychlé střídání drobových a křemenných pískovců, drob, prachovců a břidlic v intervalech centimetrových až decimetrových řádů. Letenské souvrství vznikalo v mělkém, neklidném sedimentačním prostředí. (prvohory, ordovik)