Česko-německá konference 2021 / Czech- German conference 2021

Konference proběhla 23. a 24. září a její záznam najdete zde:

Česká verze/ Czech version: https://youtu.be/hEoKPdlZVlc

Česko-německá konference se začala připravovat v listopadu 2019 s tím, že dojde k setkání českých a německých geoparků a navázání vzájemné spolupráce. Bohužel pandemie COVID-19 tento termín neustále posouvala a v květnu 2021 byl stanoven poslední termín pro tuto konferenci (23–24.9 2021).

Konferenci jsme nakonec pojali jako setkání geoparků s tématem spojených s COVID-19, s tím, že se domníváme, že spousta nových nápadů na interpretaci geologického dědictví geoparky využívají a sdílení těchto nápadů může obohatit nabídku druhých geoparků. Zároveň jsme využili příležitosti výročí 110 let od vydání posledního svazku Système silurien du centre de la Bohême, který jsme použili jako motto a požádali jsme o záštitu Českou komisi UNESCO a tato záštita nám byla přidělena. Program konference probíhal ve dvou dnech, kdy první den v dopoledních hodinách probíhala odborná část. Odpoledne proběhlo představení slovenských geoparků, jejichž účast rozšířila původně plánovanou konferenci česko-německých geoparků. Zároveň v odpolední části došlo k představení GEOFOOD geoparkem Magma a proběhla odborná část k Joachimu Barranedemu, kterou realizoval dr. Jan Sklenář z Národního muzea.

Na večerní program byla připravena společná večeře, při které proběhl křest vzpomínkové knihy Iva Chlupáče k jeho nedožitým 90. narozeninám.

Druhý den byl zahájen tematickými bloky, které zahrnovaly geovědní vzdělávání a interpretaci geologického dědictví. Byly připraveny 4 workshopy. Jeden z workshopů vedl Dominik Rubáš na téma: Regionální principy v geovědním vzdělávání, prostředek k formování vztahu k místu. Druhý workshop vedl Pavel Bokr: geovědní vzdělávání a terénní exkurze. Třetí vedl Jan Sovák na téma: Interpretace a prezentace muzejních sbírek a čtvrtý workshop vedl Štěpá Rak na téma enviromentálního vzdělávání a projekt Geoškol.

Odpolední část druhého dne byla věnována terénním exkurzím do Českého krasu, návštěva do Jinec a exkurze do Skryjí. Jako samostatný program účastníků byla umožněna návštěva Národního muzea a muzea Chlupáče na PF UK.

Zde je odkaz na program konference / Here is a link to the conference programme / Hier ist ein Link zum Konferenzprogramm

The Czech-German conference 2021

We started to prepare the Czech-German conference in November 2019 with the aim of bringing together Czech and German geoparks and establishing mutual cooperation. Unfortunately, the COVID-19 pandemic kept pushing this date back and in May 2021 we decided that the actual and last date for this conference will be set for 23-24 September 2021.

In the end, we conceived the conference as a meeting of geoparks with themes related to COVID-19, with the understanding that many new ideas for interpreting geological heritage are being used by geoparks and sharing these ideas can enrich the offer of other geoparks. At the same time, we took the opportunity of the 110th anniversary of the last volume publication of the Système silurien du centre de la Bohême, which we used as a motto and we asked for patronage of the Czech UNESCO Commission which we were granted. The programme of the conference lasted two days. The first day consisting of an expert session in the morning. In the afternoon, there was a presentation of Slovak geoparks, whose participation extended the originally planned Czech-German geoparks conference. At the same time, in the afternoon, there was a presentation of GEOfood by the Magma Geopark and an expert session on Joachim Barranede by Dr. Jan Sklenář from the National Museum.

The evening programme included a joint dinner, during which a commemorative book by Ivo Chlupáč was launched on the occasion of his 90th birthday.

The second day started with thematic blocks, which included geoscience education and interpretation of geological heritage. 4 workshops were prepared. One of the workshops was led by Dominik Rubáš on the topic: regional principles in geoscience education, a means of forming a relationship with place. The second workshop was led by Pavel Bokr: geoscience education and field trips. The third workshop was led by Jan Sovák on the topic: interpretation and presentation of museum collections and the fourth workshop was led by Štěpán Rak on the topic of environmental education and the GeoSchools project.

The afternoon part of the second day is devoted to field trips, with excursions to the Český kras, a visit to Jince and an excursion to Skryje. As a separate program, participants will be able to visit the National Museum and the Chlupac Museum at the Science Faculty of Charles university.

Here is a link to the conference programme / Hier ist ein Link zum Konferenzprogramm